เทคโนโลยีสะอาด

เทคโนโลยีสะอาด

ปัจจัยและปัญหาของเทคโนโลยีสะอาด

ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการทำเทคโนโลยีสะอาด
 1. ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
 2. ความมั่นคงในนโยบาย
 3. การได้รับการฝึกอบรมในทุกระดับ
 4. มีศรัทธาและเป็นคุณค่าขอเทคโนโลยีสะอาดอย่างแท้จริง
 5. สร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม
 6. การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ
 7. มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย
 8. มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 9. ทำเทคโนโลยีสะอาดอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา อุปสรรค ของการนำเทคโนโลยีสะอาดไปใช้
 1. ไม่เข้าใจแนวความคิดเทคโนโลยีสะอาด
 2. ไม่มีข้อมูล
 3. การไม่มีส่วนร่วมของบุคคลากรในองค์กร
 4. ขาดเทคโนโลยี ทั้งความรู้ของบุคคลากร และการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
 5. ตัวอย่างความสำเร็จ CT ในเชิงรูปธรรมยังมีจำนวนน้อย
 6. การไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลความสำเร็จของ CT ในวงกว้าง
 7. บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน CT ยังมีน้อย

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสะอาดคืออะไร


เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)

CT คืออะไร
             การจัดการสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมา มุ่งเน้นการบำบัดมลพิษที่ปลายทางหรือปลายท่อ (End of pipe) เป็นส่วนใหญ่ เช่น การบำบัดน้ำเสีย มลพิษทางอากาศและกากของเสียต่างๆเป็นต้น ด้วยหวังว่าการกำจัดและควบคุมปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมนั้น จะสามารถยับยั้งหรือชะลอกการเสื่อมถอยของสภาพแวดล้อมจากมลพิษที่ปล่อยออกได้ อย่างไรก็ดี เป็นที่ทราบทั่วไปว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันกำลังเสื่อมโทรมลงทุกขณะซึ่งยืนยันถึงความไม่เพียงพอและด้อยประสิทธิภาพของการจัดการมลพิษด้วยการบำบัด นอกจากนี้การบำบัดมลพิษส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นภาระของผู้ประกอบการโรงงานอยู่ตลอดเวลา และในมุมมองของผู้ประกอบการเองถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร ยิ่งไปกว่านั้นของเสียหรือมลพิษที่บำบัดแล้วส่วนใหญ่เป็นเพียงการเปลี่ยนของเสียหนึ่งเป็นอีกสถานะหนึ่งเท่านั้น จึงจัดได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งยังไม่ใช่วิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน


หลักการเทคโนโลยีสะอาด